Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Aktivnosti

Ciljevi Udruženja su:

 1. Pokretanje inicijative donošenja Zakona o logopedskoj delatnosti
 2. Pokretanje inicijative za stvaranje i unapređenju propisa o organizaciji i radu logopeda, kao i drugih propisa od značaja za logopedsku delatnost;
 3. promovisanje samostalnosti i nezavisnosti u radu logopeda;
 4. podizanje nivoa poverenja građana i drugih profesija u rad logopeda i unapređenje profesionalne etike;
 5. zalaganje za unapređenje ugleda i statusa logopedske profesije;
 6. afirmacija i promocijalogopedije kao struke i nauke;
 7. zalaganje za usklađivanje pravnih akata u oblasti logopedske profesije I delatnosti Republike Srbije sa pravnim aktima Evropske unije, kao relevantnim međunarodnim standardima;
 8. saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima, kao i drugim organizacijama čiji su ciljevi u saglasnosti sa ciljevima Udruženja;
 9. učestvovanje u radu Evropskog udruženja logopeda;
 10. kao i drugi ciljevi koji doprinose razvoju logopedske profesije.

 

U ostvarivanju ciljeva Udruženje:

 • preduzima mere za zaštitu prava logopeda;
 • preduzima mere za zaštitu ugleda i dostojanstva logopedske profesije;
 • preduzima mere radi donošenja zakona i drugih propisa iz oblasti logopedske delatnosti;
 • inicira i organizuje javne i stručne rasprave o relevantnim propisima i logopedskoj praksi;
 • izdaje stručne publikacije i publikacije u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti logopedije
 • organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblikestručnog i profesionalnog usavršavanja članova Udruženja;
 • dodeljuje priznanja i nagrade za uspešan profesionalni rad;
 • sarađuje sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • obavlja druge poslove radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 

Print Email