Aktivnosti

Ciljevi Udruženja su:

  1. Pokretanje inicijative donošenja Zakona o logopedskoj delatnosti
  2. Pokretanje inicijative za stvaranje i unapređenju propisa o organizaciji i radu logopeda, kao i drugih propisa od značaja za logopedsku delatnost;
  3. promovisanje samostalnosti i nezavisnosti u radu logopeda;
  4. podizanje nivoa poverenja građana i drugih profesija u rad logopeda i unapređenje profesionalne etike;
  5. zalaganje za unapređenje ugleda i statusa logopedske profesije;
  6. afirmacija i promocijalogopedije kao struke i nauke;
  7. zalaganje za usklađivanje pravnih akata u oblasti logopedske profesije I delatnosti Republike Srbije sa pravnim aktima Evropske unije, kao relevantnim međunarodnim standardima;
  8. saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima, kao i drugim organizacijama čiji su ciljevi u saglasnosti sa ciljevima Udruženja;
  9. učestvovanje u radu Evropskog udruženja logopeda;
  10. kao i drugi ciljevi koji doprinose razvoju logopedske profesije.

 

U ostvarivanju ciljeva Udruženje:

 

Print