Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Časopis

Zvanična prezentacije Srpske logopedske asocijacije ostvaruje se i putem časopisa Logopedija danas“, kao periodičnog glasila Udruženja.

 

LOGOPEDIJA DANAS je naučno-stručni časopis, koji Srpska logopedska asocijacija pokreće 2022. godine. LOGOPEDIJA DANAS objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti logopedije. Misija časopisa je da postane zajednička platforma za bolji protok ideja, dostignuća i znanja u ovoj naučnoj oblasti. Časopis će snažno promovisati vrednosti i dostignuća naučnog rada kao i saradnje među akterima naučne, stručne i obrazovne javnosti u nacionalnom, regionalnom i međunarodnom kontekstu.

U okviru ovako definisane misije, posebnu pažnju ćemo usmeriti na sledeće ciljeve: sistematsko praćenje, proučavanje i naučno tumačenje pojava, procesa i tendencija na unutrašnjem i međunarodnom planu od značaja za logopediju; jačanje svesti u naučnoj, stručnoj i široj javnosti o najvažnijim logopedskim problemima uz podsticanje aktivnosti i saradnje u cilju njihovog rešavanja; razvijanje naučne i stručne osnove za formulisanje nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija i programa socijalne politike u oblasti logopedije; unapređenje sistema obrazovanja i promovisanje savremenih teorijskih i praktičnih iskustava u oblasti logopedije; 

Časopis će izlaziti jednom godišnje i to u novembru, a štampaće se online na srpskom i engleskom jeziku.

 

UPUTSTVO ZA AUTORE

UPUTSTVO ZA RECEZENTE

RECEZENTSKI OBRAZAC

 

ARHIVA

Pogledajte Program rada Kongresa "Logopedija danas"

Knjiga sažetaka MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP LOGOPEDIJA DANAS 13-14.10.2023. Hotel Moskva

Print Email