Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Logoped

 

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (definicija svetskog udruženja logopeda i fonijatara –IALP-a), a logopedija je struka u razvoju na liniji primijenjene i čiste nauke.

* IALP - The International Association of Logopedics and Phoniatrics: Guidelines for initial education in logopedics, 1993.

Svoj stručni naziv ili zvanje, logoped u Republici Srbiji (diplomirani logoped, master logoped, doktor logopedije), formalno stiče od 2018. godine. Nacionalni savet za visoko obrazovanje proširuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva kada logopedija ostaje u okviru društveno-humanističkog polja u oblasti specijalne edukacije i rehablitacije ne više kao defektolog-logoped već diplomirani logoped nakon osnovnih akademskih studija logopedije. Ovaj naziv zvanja ulazi i u Nacionalni Katalog zanimanja.

Pitanje mesta logopedije u klasifikaciji naučnih oblasti. Logopedija se treba i mora svrstati kao samostalna naučna oblast humanističkih nauka kako je određena u zemaljama zapadne Evrope, a ne  kao naučna disiplina specijalne edukacije i rehabilitacije.

Jedno od nerešenih pitanja koje logopedsku profesiju brine je obavezan stručni ispit koji je sadašnjom zakonskom regulativom izostao. Postavilo se pitanje da li je to danas nepotrebno ovoj profesiji ili zakonodavac smatra da je osnovni akademski studij logopedije dovoljan za samostalan i stručan rad kako je dato u Nacionalno okviru kvalifikacija u Srbiji.

U zbrinjavanju komunikativnih poremećaja u Srbiji danas u državnom sektoru (zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti) svoje profesionalne usluge pruža oko 350 logopeda (prema podacima Udruženja logopeda Srbije iz 2010. godine) i više od 300 logopeda u privatnom sektoru prema podacima Agencije za privredne registre Srbije (svoju delatnost logopedi registruju u kategoriji ostalog obrazovanja - šifra 8559).

 

Print Email