Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Doc. dr Gordana Čolić

gocaPROFESIONALNA KARIJERA

 • 2019 –  do danas, docent „Visoka škola socijalnog rada“, Beogradu;
 • 2018 –  do danas, stručni konsultant u specijalističkoj ordinaciji dečije i adolescentne psihijatrije ,,Dr Antin Pavlović”, Beograd;
 • 2016 – 2019 stručni saradnik, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu;
 • 2001 – 2016 asistent na katedri za logopediju , Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu;
 • 2000 – 2001 pripravnički staž, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ,,Cvetko Brajović”, Beograd.

OBRAZOVANJE

 • 2018. godine doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Rani pokazatelji disleksije i disgrafije)
 • 2010. godine magistrirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Pragmatske sposobnosti dece sa disgrafijom)
 • 2000. godine diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za logopediju

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • Saradnik na projektu COST IS1406 , Podrška razvoju dečijih jezičkih sposobnosti u Evropi i šire, saradnja usmerena na intervenciju/tretman dece sa smetnjama u razvoju jezika – Newcastle University, UK.
 • Pohađala sertifikovani seminar Pružimo ruku Rett-ovom sindromu.
 • Bila angažovana u realizaciji istraživanja (testiranje studenata više beogradskih fakulteta) na projektu TEMPUS ISHEDS- Identification and Support in Higher Education for Dyslexic Students.

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Specifične smetnje učenja
 • Specifični poremećaj jezika
 • Fonološki poremećaji
 • Razvojni govorno-jezički poremećaji

REFERENCE

 • Čolić, G. (2013). Dinamika razvoja leksikona kod dece mlađeg školskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 12 (4), 441-453.
 • Čolić, G. (2015). Fonološka svesnost dece sa razvojnom disfazijom i dece tipičnog jezičkog razvoja. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 14(2), 155-168.
 • Čolić, G., Vuković, M. (2018). Doprinos fonološke i sintaksičke svesnosti u početnom čitanju. Psihološka istraživanja, 21(1), 75-90.
 • Jelić, M., Čolić, G. (2016). Student’s characteristics and their social competence. In S. Nikolić et all. (Eds), Thematic collection of international importance „ Early Intervention in Special Education and Rehabilitation’’ (pp. 615-635).University of Belgrade- Faculty of Special Education and Rehabilitation.
 • Vuković, M., Čolić, G., Anđelković, D., & Savić, M. (2019): Serbian Vignette – Theory and practice for children with developmental language disorders. In J. Law, C. McKean, C. A. Murphy, & E. Thordardottir (Eds), Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and practice across Europe and beyond. (pp. 408-419). London: Routledge. Teylor & Francis Group. eBook: 978-0-429-45530-8

Print Email