Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Statut

Na osnovu člana 12 stav 1. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), dana 6.3.2021. godine Srpska logopedska asocijacija usvaja

 

STATUT


I OPŠTE ODREDBE


Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

Srpska logopedska asocijacija (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna, profesionalna, nevladina, nestranačka i strukovna organizacija, osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pravnog uređenja i unapređenja položaja logopedske profesije.Ciljevi Udruženja


Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

 1. Pokretanje inicijative donošenja Zakona o logopedskoj delatnosti
 2. Pokretanje inicijative za stvaranje i unapređenju propisa o organizaciji i radu logopeda, kao i drugih propisa od značaja za logopedsku delatnost;
 3. promovisanje samostalnosti i nezavisnosti u radu logopeda;
 4. podizanje nivoa poverenja građana i drugih profesija u rad logopeda i unapređenje profesionalne etike;
 5. zalaganje za unapređenje ugleda i statusa logopedske profesije;
 6. afirmacija i promocija logopedije kao struke i nauke;
 7. zalaganje za usklađivanje pravnih akata u oblasti logopedske profesije I delatnosti Republike Srbije sa pravnim aktima Evropske unije, kao relevantnim međunarodnim standardima;
 8. saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima, kao i drugim organizacijama čiji su ciljevi u saglasnosti sa ciljevima Udruženja;
 9. učestvovanje u radu Evropskog udruženja logopeda;
 10. kao i drugi ciljevi koji doprinose razvoju logopedske profesije.

 

Ostvarivanje ciljeva
Član 3.

U ostvarivanju ciljeva Udruženje:

 • preduzima mere za zaštitu prava logopeda;
 • preduzima mere za zaštitu ugleda i dostojanstva logopedske profesije;
 • preduzima mere radi donošenja zakona i drugih propisa iz oblasti logopedske delatnosti;
 • inicira i organizuje javne i stručne rasprave o relevantnim propisima i logopedskoj praksi;
 • izdaje stručne publikacije i publikacije u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti logopedije
 • organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblikestručnog i profesionalnog usavršavanja članova Udruženja;
 • dodeljuje priznanja i nagrade za uspešan profesionalni rad;
 • sarađuje sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 • obavlja druge poslove radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Naziv Udruženja
Član 4.

Naziv Udruženja je Srpska logopedska asocijacija.
Naziv Udruženja je na srpskom jeziku u ćiriličnom pismu.
Udruženje će u pravnom saobraćaju koristiti i skraćeni naziv i to: „SLA“.
U registar se upisuje i naziv Udruženja na engleskom jeziku – SERBIAN LOGOPEDICS ASSOCIATION.

 

Svojstvo, sedište i znak Udruženja
Član 5.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.
Udruženje svoju aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.
Srpska logopedska asocijacijaima svojstvo pravnog lica.
Sedište Udruženja je u Beogradu, ul. Kolarčeva 9.
Znak Udruženja predstavljaja pun naziv Udruženja i skraćenog naziva u okviru i ispod dizajniranog kruga.

Pečat Udruženja
Član 6.

Udruženje ima pečat na srpskom jeziku.
Pečati su okruglog oblika prečnika 32 mm.
Tekst pečata na srpskom jeziku je „Srpska logopedska asocijacija“.
Tekstovi su ispisani u koncentričnom krugu, u sredini pečata nalazi se Znak Udruženja.

 

Javnost rada
Član 7.

Rad Udruženja je javan.
Javnost se ostvaruje putem veb stranice Udruženja, kao zvanične prezentacije Udruženja i časopisa „Logopedija danas“, kao periodičnog glasila Udruženja.
Izuzetno, rad organa Udruženja može biti zatvoren za javnost, što se uređuje Poslovnikom o radu.

 

Način ostvarivanja
Član 8.

Udruženje ostvaruje svoje aktivnosti u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima domaćih i međunarodnih organizacija čiji je član.

 

II ČLANOVI UDRUŽENjA

 

Članovi Udruženja
Član 9.

Članovi Udruženja mogu biti diplomirani, magistri i master logopedi i doktori logopedije.

Studenti logopedije imaju pravo učešća u radu Udruženja bez prava odlučivanja.

 

Sticanje članstva
Član 10.

Članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem izjave o pristupanju – pristupnica ili popunjavanjem on-line pristupnice.
Udruženje vodi evidenciju svog članstva.
Član Udruženja plaća članarinu.
Visina članarine se utvrđuje odlukom Skupštine.Izuzetno, privremenu odluku o visini članarine do odluke Skupštine, donosi Upravni odbor.


Počasni član
Član 11.

Za počasnog člana Udruženja može biti imenovan domaći ili strani državljanin zaslužan za unapređenje i razvoj logopedije.
Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Upravni odbor na predlog člana ili predsednika podružnice Udruženja.

 

Prava i obaveze člana Udruženja 
Član 12.

Prava i obaveze člana Udruženja su:

 • da u Udruženju pokreće inicijativu za donošenje ili izmene i dopune zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti logopedije;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude redovno obaveštavan o pitanjima koja su od značaja za unapređenje rada Udruženja;
 • da se informiše o aktivnostima koje se sprovode u Udruženju;
 • da se pridržava odrebi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja;
 • da se zalaže za ostvarenje ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja;
 • da plaća članarinu.

 

Odgovornost člana Udruženja
Član 13.

U slučaju teškog kršenja odredbi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja, član može biti pozvan na odgovornost.
Etički savet utvrđuje odgovornost člana Udruženja u postupku koji se reguliše Poslovnikom o radu.

 

Prestanak članstva
Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i isključenjem.
Izjava o istupanju upućuje se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja.
Članstvo u Udruženju prestaje i prestankom svojstva iz člana 9.Statuta.

 

Isključenje iz Udruženja
Član 15.

Član može biti isključen iz Udruženja u slučaju teškog kršenja odredbi Statuta i Etičkog kodeksa.
Postupak isključenja uređuje se Poslovnikom o radu Etičkog saveta.
Odluku o isključenju donosi Etički savet na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili dvadeset članova Udruženja.
Odluka se donosi u pisanoj formi, sadrži obrazloženje i dostavlja se članu Udruženja preporučenom pošiljkom.
Protiv odluke o isključenju može se podneti žalba u roku od 30 dana Upravnom odboru.
Odluka Upravnog odbora po žalbi je konačna.
Član isključen iz Udruženja ima pravo da podnese molbu za ponovni prijem u članstvo.Odluku po molbi donosi Skupština Udruženja.

 

Suspenzija
Član 16.

Etički savet može doneti odluku o suspenziji člana Udruženja protiv koga se vodi krivični postupak.
Tokom suspenzije član ne može učestvovati u radu Udruženja i donošenju odluka.


III OBLICI ORGANIZOVANjA UDRUŽENjA

Regionalne podružnice
Član 17.

Regionalne podružnice predstavljaju oblik organizovanja članova Udruženja.
Osim regionalnih podružnica mogu se obrazovati i druga tela.

 

Osnivanje regionalnih podružnica
Član 18.

Regionalne podružnice se osnivaju u Beogradskom region, Vojvodini, Šumadiji i zapadnoj Srbiji, južnoj i istočnoj Srbiji.
Odluku o osnivanju Regionalne podružnice može doneti 10 članova Udruženja.
Regionalne podružnice se smatraju osnovanim, kada Upravni odbor potvrdi odluku o osnivanju Regionalne podružnice.
Članovi Regionalne podružnice biraju predsednika Regionalne podružnice.

 

Poverenik
Član 19.

U regionima u kojima nije osnovano Regionalne podružnice, Upravni odbor može da imenuje poverenika, koji priprema osnivanje Regionalne podružnice.

 

Rad Regionalne podružnice
Član 20.

Regionalna podružnica raspravlja pitanja i donosi odluke koje su od interesa za Regionalnu podružnicu, kao i od interesa za Udruženje u celini.

 

IV ORGANI UDRUŽENjA

Organi Udruženja
Član 21.

Redovni organi Udruženja su: Skupština, Predsedništvo, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički savet i Programski savet.

Funkciju u organu Udruženja obavlja član Udruženja.
Funkciju u Programskom savetu može da obavlja i ličnost koja nije član Udruženja, a zalaže se za vrednosti i ciljeve udruženja.
Funkcija u organima stiče se izborom i prestaje razrešenjem ili ostavkom.

 

1. SKUPŠTINA


Pojam i vrste Skupštine

Član 22.

Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.
Skupština može da bude sazvana kao Izborna skupština ili Redovna skupština.


Izborna skupština
Član 23.

Izborna skupština se održava jednom u četiri godine.

Izborna skupština:

 1. usvaja Statut Udruženja, izmene i dopune Statuta Udruženja;
 2. usvaja Etički kodeks;
 3. donosi Poslovnik o radu;
 4. bira i razrešava članove Predsedništva;
 5. bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog saveta i predsednika Programskog saveta;
 6. donosi odluku o prestanku rada Udruženja;
 7. usvaja Izveštaj o radu organa Udruženja i Finansijski izveštaj u međuizbornom periodu;
 8. odlučuje o statusnim promenama;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze;
 10. usvaja Plan rada Udruženja;
 11. odlučuje po žalbi na odluku o isključenju iz Udruženja;
 12. odlučuje o drugim pitanjima saglasno Statutu i Zakonu.

Izborna Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članova Udruženja.

 

Redovna skupština
Član 24.

Redovna skupština se održava jednom godišnje.

Redovna skupština:

 1. usvaja Godišnji izveštaj o radu organa Udruženja;
 2. usvaja Godišnji finansijski izveštaj, odlučuje o udruživanju u saveze;
 3. Usvaja Plan rada Udruženja;
 4. odlučuje po žalbama na odluku o isključenju iz Udruženja;
 5. raspravlja o drugim pitanjima od značaja za rad Udruženja.

Redovna skupština radi i odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje 10 % članova Udruženja.

 

Način sazivanja Skupštine
Član 25.

Redovna i Izborna skupština saziva se odlukom Predsedništva ili zajedničkom odlukom Upravnog odbora i Predsednika skupštine.

 

Vanredna skupština
Član 26.

Vanredna skupština saziva se ukoliko 10% članova Udruženja podnese pismeni zahtev za njeno sazivanje ili odlukom Upravnog odbora.
Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Vanredna skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članova Udruženja.
Vanredna skupština ima ista ovlašćenja kao i Izborna skupština.


Način odlučivanja
Član 27.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Glasanje je tajno i neposredno.
Skupština može odlučiti da glasanje bude javno.

 

Predsedavanje Skupštinom
Član 28.

Skupština bira Predsednika Skupštine.
Svojstvo kandidata za Predsednika Skupštine Udruženja stiče član Udruženja kojeg predloži Predsedništvo ili 10 članova Udruženja svojim potpisom.
Za Predsednika Skupštine Udruženja bira se kandidat koji dobije najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko je za Predsednika predložen jedan kandidat smatraće se da je izabran ukoliko dobije više od polovine glasova prisutnih članova.
Predsednik Skupštine predsedava Skupštinom, rukovodi radom Skupštine, predlaže odluke i akte i potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine.

 

Mandat Predsednika Skupštine
Član 29.

Mandat Predsednika Skupštine je četiri godine.

 

2. PREDSEDNIŠTVO

Sastav i način rada Predsedništva

Član 29a

Predsedništvo čini 5 članova Udruženja

Predsedništvo bira predsednika Predsedništva i zamenika predsednika Predsedništva između članova Predsedništva. Mandat predsednika je godinu dana.

Predsednik Predsedništva saziva sednice Predsedništva, predsedava sednicama, a u njegovom odsustvu to čini zamenik predsednika Predsedništva.

Predsedništvo odlučuje većinom glasova članova Predsedništva.

Način rada Predsedništva se uređuje Poslovnikom o radu Predsedništva.

 

Izbor članova Predsedništva
Član 30.

Skupština bira članove Predsedništva
Svojstvo kandidata za člana Predsedništva stiče član Udruženja kog predloži Upravni odbor ili 20 članova Udruženja svojim potpisom.
Za članove Predsedništva bira se pet kandidata koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko dva ili vise kandidata za članove Predsedništva dobiju isti broj glasova, za te kadidate glasanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Predsedništva.

 

Mandat članova Predsedništva
Član 31.

Mandat člana Predsedništva je pet godine.

 

Ovlašćenja Predsedništva
Član 32.

Predsedništvo:

 1. predstavlja Udruženje
 2. bira članove Predsedništva koji zastupaju Udruženje i koji su zastupnici Udruženja
 3. stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 4. donosi odluku o sazivanju Redovne i Izborne skupštine;
 5. usklađuje rad organa Udruženja;
 6. može ovlastiti Predsednika Upravnog odbora ili Predsednika Nadzornog odbora za zastupnika Udruženja u punom obimu ili za pojedinu vrstu pravnih ili finansijskih poslova;
 7. može preneti ovlašnja za upravljanje i rukovođenje Administrativnom kancelarijom Udruženja na Eksperta za strateški razvoj Udruženja;
 8. predlaže predsednike organa;
 9. predlaže dodeljivanje priznanja i nagrada;
 10. zajedno sa Upravnim odborom rukovodi radom Administrativne kancelarije Udruženja;
 11. učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa i tela;
 12. donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjoj organizaciji Administrativne kancelarije Udruženja;
 13. obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja.

 

Prestanak funkcije člana Predsedništva
Član 33.

Funkcija člana Predsedništva prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

 

Razrešenje člana Predsedništva
Član 34.

Postupak za razrešenje člana Predsedništva može pokrenuti 10% članova Udruženja svojim potpisom ili Upravni odbor većinom svih članova Upravnog odbora.
Skupština donosi odluku o razrešenju člana Predsedništva većinom prisutnih članova Skupštine.

 

3. UPRAVNI ODBOR

Član 35.

 1. Upravni odbor čini 11 izabranih članova Udruženja
 2. članovi Upravnog odbora na prvoj sednici biraju predsednika Upravnog odbora i dva potpredsednika, na predlog Predsedništva ;
 3. ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Upravnog odbora dvotrećinskom većinom biraju predsednika i potpredsednike Upravnog odbora;
 4. član Upravnog odbora ne može biti istovremeno član Predsedništva, Predsednik Skupštine, predsednik i član Nadzornog odbora i Programskog saveta.Sednice Upravnog odbora saziva predsednik po potrebi, najmanje jedanput u šest meseci. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti, sednice saziva potpredsednik Upravnog odbora.

 

Mandat članova i predsednika Upravnog odbora
Član 36.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Mandat Predsednika Upravnog odbora traje četiri godine.
Ukoliko član Upravnog odbora neopravdano izostane sa tri sednice uzastopno, predsednik Upravnog odbora može predložiti Etičkom savetu razrešenje člana Upravnog odbora.

 

Način rada Upravnog odbora
Član 37.

Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu.

 

Izbor članova Upravnog odbora
Član 38.

Skupština bira članove Upravnog odbora.
Svojstvo kandidata za člana Upravnog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.
Ukoliko je predložen veći broj članova od onih koji se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Upravnog odbora.

  

Prestanak funkcije članova i predsednika Upravnog odbora
Član 39.

Funkcija članova i predsednika Upravnog odbora prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

 

Ovlašćenja Upravnog odbora
Član 40.

Upravni odbor:

 1. vodi evidenciju o članstvu i oblicima organizovanja;
 2. predlaže Skupštini izmene i dopune Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. izvršava odluke i stavove Skupštine;
 4. predlaže sazivanje sednice Skupštine;
 5. potvrđuje odluku o osnivanju Odeljenja;
 6. predlaže godišnji Program rada Udruženja:
 7. donosi odluke o dodeljivanju priznanja i nagrada, na predlog Predsedništva
 8. odlučuje o korišćenju članarine i raspolaganju imovinom Udruženja;
 9. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
 10. donosi Poslovnik o radu;
 11. obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja;
 12. usvaja privremeni godišnji finansijski izveštaj do odluke Skupštine;
 13. predlaže iznos članarine i donosi odluku o povećanju iznosa članarine do odluke Skupštine;
 14. zajedno sa Predsedništvom rukovodi radom Administrativne kancelarije Udruženja;
 15. predlaže isključenje člana iz Udruženja;
 16. odlučuje o saradnji sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 17. i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za redovno funkcionisanje Udruženja.

 

4. NADZORNI ODBOR

Član 41.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem Udruženja i sprovođenjem odluka organa Udruženja.
Nadzorni odbor se stara o zakonitom korišćenju sredstava Udruženja i preduzima mere zaštite od nesavesnog vršenja funkcije i nesavesnog poslovanja u Udruženju.
Nadzorni odbor predlaže isključenje člana iz Udruženja.
Organi Udruženja su dužni da na zahtev Nadzornog odbora daju potrebne podatke i obaveštenja radi ostvarivanja ovlašćenja Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor dostavlja Izveštaj o radu Skupštini Udruženja.

 

Sastav Nadzornog odbora
Član 42.

Nadzorni odbor se sastoji od predsednika i četiri člana.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora biraju na prvoj sednici predsednika, na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Nadzornog odbora biraju dvotrećinskom (2/3) većinom glasova predsednika Nadzornog odbora.

 

Mandat članova i predsednika Nadzornog odbora
Član 43.

Mandat članova i predsednika Nadzornog odbora traje četiri godine.

 

Izbor članova Nadzornog odbora
Član 44.

Skupština bira članove Nadzornog odbora.
Svojstvo kandidata za člana Nadzornog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.
Ukoliko je predložen veći broj članova od kojih se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Nadzornog odbora.

 

Prestanak funkcije članova i predsednika Nadzornog odbora
Član 45.

Funkcija članova i predsednika Nadzornog odbora prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

 

5. PROGRAMSKI SAVET

Član 46.

Programski savet je stručni organ Udruženja.

Programski savet:

 • donosi godišnji Plan rada;
 • donosi plan izdavačke aktivnosti Udruženja;
 • vrši funkciju uređivačkog odbora Logopedije danas;
 • bira urednika Logopedije danas i veb sajta;
 • utvrđuje raspored učešća članova na stručnim, naučnim, istraživačkim, edukativnim i izdavačkim aktivnostima Udruženja;
 • formira ekspertske timove ili radna tela za pojedina stručna pitanja od značaja za rad Udruženja;
 • priprema godišnji izveštaj o radu.

 

Sastav Programskog saveta
Član 47.

Programski savet čini predsednik i najviše 8 članova, od kojih su najmanje polovina članovi Udruženja.
Predsednika i članove Programskog saveta bira Upravni odbor na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, predsednika i članove Programskog saveta Upravni odbor bira dvotrećinskom većinom.

 

Mandat članova i predsednika Programskog saveta
Član 48.

Mandat članova i predsednika Programskog saveta traje četiri godine.

 

6. ETIČKI SAVET

Član 49.

Donosi Poslovnik o radu Etičkog saveta.
Donosi odluku o isključenju člana iz Udruženja na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili dvadeset članova Udruženja.
Donosi odluku o suspenziji člana Udruženja protiv koga se vodi krivični postupak.
Odluke Etičkog saveta mogu da budu objavljene u glasilu Udruženja „Logopedija danas“ i na veb stranici Udruženja.

 

Sastav
Član 50.

Etički savet čini predsednik i četiri člana.
Članovi Etičkog saveta biraju predsednika, na predlog Predsedništva.
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Etičkog saveta biraju dvotrećinskom (2/3) većinom glasova predsednika Etičkog saveta.

 

Mandat članova i predsednika Etičkog saveta
Član 51.

Mandat članova i predsednika Etičkog saveta traje četri godine.

 

Izbor članova Etičkog saveta
Član 52.

Skupština bira članove Etičkog saveta.
Svojstvo kandidata za člana Etičkog saveta stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.


Ukoliko je predložen veći broj članova od onih koji se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Etičkog saveta.

 

Prestanak funkcije članova i predsednika Etičkog saveta
Član 53.

Funkcija članova i predsednika Etičkog saveta prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

 

V MATERIJALNA SREDSTVA UDRUŽENJA

 

Način obezbeđenja sredstava

Član 54.

Za izvršavanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom, Udruženje obezbeđuje sredstva iz :

 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i pomoći drugih organizacija i udruženja;
 • i drugih izvora.

Finansiranje Udruženja ne sme povrediti samostalnost, nezavisnost i ugled logpeda.

 

Administrativna kancelarija
Član 55.

Administrativne, tehničke, finansijske, organizacione i druge stručne poslove za potrebe Udruženja obavlja Administrativna kancelarija Udruženja.


Sistematizacija radnih mesta i unutrašnje uređenje kancelarije uređuje se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjnoj organizaciji, koji donosi Predsedništvo po pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora. U Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjoj organizaciji će se odrediti lice odgovorno za pravilno sprovođenje finansijskih naloga i tačnost izveštaja o finansijskom poslovanju.

 

VI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 56.

Odluka o prestanku rada Udruženja donosi Izborna skupština Udruženja tročetvrtinskom (¾) većinom članova Skupštine.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje

je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku

odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se danom upisa u registar nadležnog organa Uprave.

Print Email