Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Etički odbor

1. doc.dr Dragan Čauševac, logoped-afaziolog

2. doc.dr Vesna Borota, logoped-psihoterapeut

3. Dragana Dženopoljac, logoped

 

Donosi Poslovnik o radu Etičkog saveta.
Donosi odluku o isključenju člana iz Udruženja na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili dvadeset članova Udruženja.
Donosi odluku o suspenziji člana Udruženja protiv koga se vodi krivični postupak.
Odluke Etičkog saveta mogu da budu objavljene u glasilu Udruženja „Logopedija danas“ i na veb stranici Udruženja.

 

Sastav


Etički savet čini predsednik i četiri člana.
Članovi Etičkog saveta biraju predsednika, na predlog Predsedništva.
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Etičkog saveta biraju dvotrećinskom (2/3) većinom glasova predsednika Etičkog saveta.

 

Mandat članova i predsednika Etičkog saveta traje četri godine.

 

Izbor članova Etičkog saveta

Skupština bira članove Etičkog saveta.
Svojstvo kandidata za člana Etičkog saveta stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.


Ukoliko je predložen veći broj članova od onih koji se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Etičkog saveta.

 

Prestanak funkcije članova i predsednika Etičkog saveta

Funkcija članova i predsednika Etičkog saveta prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

Print Email