Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Predsedništvo

Predsednica Predsedništva:

1. Darinka Šoster, logoped

Zamenica predsednice Predsedništva:

1. Prof. dr Neda Milošević, logoped

Članovi predsedništva:

1. Danijela Rodić, logoped

2. doc. dr Gordana Čolić, logoped

3. Nenad Novaković, logoped

 

 

Predsedništvo čini 5 članova Udruženja

Predsedništvo bira predsednika Predsedništva i zamenika predsednika Predsedništva između članova Predsedništva. Mandat predsednika je godinu dana.

Predsednik Predsedništva saziva sednice Predsedništva, predsedava sednicama, a u njegovom odsustvu to čini zamenik predsednika Predsedništva.

Predsedništvo odlučuje većinom glasova članova Predsedništva.

Način rada Predsedništva se uređuje Poslovnikom o radu Predsedništva.

 

Izbor članova Predsedništva

Skupština bira članove Predsedništva
Svojstvo kandidata za člana Predsedništva stiče član Udruženja kog predloži Upravni odbor ili 20 članova Udruženja svojim potpisom.
Za članove Predsedništva bira se pet kandidata koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko dva ili vise kandidata za članove Predsedništva dobiju isti broj glasova, za te kadidate glasanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Predsedništva.

 Mandat članova Predsedništva je pet godine.

 Ovlašćenja Predsedništva

Predsedništvo:

 1. predstavlja Udruženje
 2. bira članove Predsedništva koji zastupaju Udruženje i koji su zastupnici Udruženja
 3. stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 4. donosi odluku o sazivanju Redovne i Izborne skupštine;
 5. usklađuje rad organa Udruženja;
 6. može ovlastiti Predsednika Upravnog odbora ili Predsednika Nadzornog odbora za zastupnika Udruženja u punom obimu ili za pojedinu vrstu pravnih ili finansijskih poslova;
 7. može preneti ovlašnja za upravljanje i rukovođenje Administrativnom kancelarijom Udruženja na Eksperta za strateški razvoj Udruženja;
 8. predlaže predsednike organa;
 9. predlaže dodeljivanje priznanja i nagrada;
 10. zajedno sa Upravnim odborom rukovodi radom Administrativne kancelarije Udruženja;
 11. učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa i tela;
 12. donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i unutrašnjoj organizaciji Administrativne kancelarije Udruženja;
 13. obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja.

 

Prestanak funkcije člana Predsedništva

Funkcija člana Predsedništva prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

 

Razrešenje člana Predsedništva

Postupak za razrešenje člana Predsedništva može pokrenuti 10% članova Udruženja svojim potpisom ili Upravni odbor većinom svih članova Upravnog odbora.
Skupština donosi odluku o razrešenju člana Predsedništva većinom prisutnih članova Skupštine.

Print Email