Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Programski savet

Programski savet je stručni organ Udruženja.

Programski savet:

  • donosi godišnji Plan rada;
  • donosi plan izdavačke aktivnosti Udruženja;
  • vrši funkciju uređivačkog odbora Logopedije danas;
  • bira urednika Logopedije danas i veb sajta;
  • utvrđuje raspored učešća članova na stručnim, naučnim, istraživačkim, edukativnim i izdavačkim aktivnostima Udruženja;
  • formira ekspertske timove ili radna tela za pojedina stručna pitanja od značaja za rad Udruženja;
  • priprema godišnji izveštaj o radu.

 

Sastav Programskog saveta

Programski savet čini predsednik i najviše 8 članova, od kojih su najmanje polovina članovi Udruženja.
Predsednika i članove Programskog saveta bira Upravni odbor na predlog Predsedništva
Ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, predsednika i članove Programskog saveta Upravni odbor bira dvotrećinskom većinom.

 

Mandat članova i predsednika Programskog saveta traje četiri godine.

 

Print Email