Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Lana Jerkić Rajić, doktorand

031 websizeOsnovne akademske studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila je 2018. godine, sa prosečnom ocenom 9,43. 2016. godine je dobila zahvalnicu od strane Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju za postignut izvanredan uspeh u toku školske 2015/2016 godine.

2019. godine odbranila je master rad pod nazivom „Komparativna analiza egzekutivnih funkcija kod osoba sa fluentnim i nefluentnim afazijama“, čime je kompletirala master akademske studije sa prosečnom ocenom 10,00.

Od 2019. godine do danas je doktorand na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na katedri za logopediju.

Kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih studija, od 2020. godine je angažovana na naučno-istraživačkom projektu „Evaluacija tretmana stečenih poremećaja govora i jezika“, pod rukovodstvom prof. dr Mileta Vukovića.

Pripravnički staž obavila je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, gde se upoznala sa principima prevencije, dijagnostike, habilitacije i rehabilitacije u ambulantnim i stacionarnim uslovima. Pri odeljenju za razvojne govorno-jezičke poremećaje, odeljenju za afazije i poremećaje fluentnosti i odeljenju za psihofiziološke poremećaje, upoznala se sa različitim tipovima patologije govora, jezika i komunikacije kod dece i odraslih osoba. Praktično iskustvo je sticala i u privatnim logopedskim centrima.

U želji za kontinuiranim usavršavanjem u oblasti logopedije i srodnih disciplina, završila je različite sertikovane edukacije. Prisustvovala je velikom broju edukativnih seminara i radionica, naučno-stručnih konferencija i skupova.

Aktivno je učestvovala na različitim naučno-stručnim konferencijama i skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima.

Od 2022. godine je potpredsednica Upravnog odbora Srpske logopedske asocijacije.

 

Print Email