Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.
Skupština može da bude sazvana kao Izborna skupština ili Redovna skupština.


Izborna skupština

Izborna skupština se održava jednom u četiri godine.

Izborna skupština:

 1. usvaja Statut Udruženja, izmene i dopune Statuta Udruženja;
 2. usvaja Etički kodeks;
 3. donosi Poslovnik o radu;
 4. bira i razrešava članove Predsedništva;
 5. bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Etičkog saveta i predsednika Programskog saveta;
 6. donosi odluku o prestanku rada Udruženja;
 7. usvaja Izveštaj o radu organa Udruženja i Finansijski izveštaj u međuizbornom periodu;
 8. odlučuje o statusnim promenama;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze;
 10. usvaja Plan rada Udruženja;
 11. odlučuje po žalbi na odluku o isključenju iz Udruženja;
 12. odlučuje o drugim pitanjima saglasno Statutu i Zakonu.

Izborna Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članova Udruženja.

 

Redovna skupština

Redovna skupština se održava jednom godišnje.

Redovna skupština:

 1. usvaja Godišnji izveštaj o radu organa Udruženja;
 2. usvaja Godišnji finansijski izveštaj, odlučuje o udruživanju u saveze;
 3. Usvaja Plan rada Udruženja;
 4. odlučuje po žalbama na odluku o isključenju iz Udruženja;
 5. raspravlja o drugim pitanjima od značaja za rad Udruženja.

Redovna skupština radi i odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje 10 % članova Udruženja.

 

Način sazivanja Skupštine

Redovna i Izborna skupština saziva se odlukom Predsedništva ili zajedničkom odlukom Upravnog odbora i Predsednika skupštine.

 

Vanredna skupština

Vanredna skupština saziva se ukoliko 10% članova Udruženja podnese pismeni zahtev za njeno sazivanje ili odlukom Upravnog odbora.
Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Vanredna skupština može da radi i odlučuje ako je prisutno najmanje 10% članova Udruženja.
Vanredna skupština ima ista ovlašćenja kao i Izborna skupština.


Način odlučivanja

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Glasanje je tajno i neposredno.
Skupština može odlučiti da glasanje bude javno.

 

Predsedavanje Skupštinom

Skupština bira Predsednika Skupštine.
Svojstvo kandidata za Predsednika Skupštine Udruženja stiče član Udruženja kojeg predloži Predsedništvo ili 10 članova Udruženja svojim potpisom.
Za Predsednika Skupštine Udruženja bira se kandidat koji dobije najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko je za Predsednika predložen jedan kandidat smatraće se da je izabran ukoliko dobije više od polovine glasova prisutnih članova.
Predsednik Skupštine predsedava Skupštinom, rukovodi radom Skupštine, predlaže odluke i akte i potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine.

 

Mandat Predsednika Skupštine

Mandat Predsednika Skupštine je četiri godine.

Print Email