Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Upravni odbor

Predsednica Upravnog odbora

1. Mirna Zelić, logoped - doktorand

Potpredsednice Upravnog odbora

2. Lana Jerkić, logoped - doktorand

3. dr sc. Jovana Janjić, logoped

Članovi Upravnog odbora

4. Danijela Krunić, logoped

5. dr sc. Nataša Čabarkapa, logoped

6. Tanja Lukovac, logoped - doktorand 

7. Jelena Todorović, logoped - doktorand

8. Snežana Đorđević, logoped

9. Snežana Vasiljević, logoped

10. Ivana Pantović, logoped

11. Tanja Milovanović - doktorand

 

 

 

 

 1. Upravni odbor čini 11 izabranih članova Udruženja
 2. članovi Upravnog odbora na prvoj sednici biraju predsednika Upravnog odbora i dva potpredsednika, na predlog Predsedništva ;
 3. ukoliko predlog Predsedništva ne dobije većinu glasova, članovi Upravnog odbora dvotrećinskom većinom biraju predsednika i potpredsednike Upravnog odbora;
 4. član Upravnog odbora ne može biti istovremeno član Predsedništva, Predsednik Skupštine, predsednik i član Nadzornog odbora i Programskog saveta.Sednice Upravnog odbora saziva predsednik po potrebi, najmanje jedanput u šest meseci. U slučaju odsutnosti ili sprečenosti, sednice saziva potpredsednik Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Mandat Predsednika Upravnog odbora traje četiri godine.
Ukoliko član Upravnog odbora neopravdano izostane sa tri sednice uzastopno, predsednik Upravnog odbora može predložiti Etičkom savetu razrešenje člana Upravnog odbora.

 Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu.

 Skupština bira članove Upravnog odbora.
Svojstvo kandidata za člana Upravnog odbora stiče član Udruženja kojeg predloži pet prisutnih članova Skupštine ili pet članova Udruženja svojim potpisom.
Ukoliko je predložen veći broj članova od onih koji se biraju, izabranima se smatraju oni koji su dobili najveći broj glasova, do utvrđenog broja članova Upravnog odbora.

  Funkcija članova i predsednika Upravnog odbora prestaje istupanjem, istekom mandata, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.

 

Ovlašćenja Upravnog odbora

Upravni odbor:

 1. vodi evidenciju o članstvu i oblicima organizovanja;
 2. predlaže Skupštini izmene i dopune Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. izvršava odluke i stavove Skupštine;
 4. predlaže sazivanje sednice Skupštine;
 5. potvrđuje odluku o osnivanju Odeljenja;
 6. predlaže godišnji Program rada Udruženja:
 7. donosi odluke o dodeljivanju priznanja i nagrada, na predlog Predsedništva
 8. odlučuje o korišćenju članarine i raspolaganju imovinom Udruženja;
 9. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
 10. donosi Poslovnik o radu;
 11. obavlja i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja;
 12. usvaja privremeni godišnji finansijski izveštaj do odluke Skupštine;
 13. predlaže iznos članarine i donosi odluku o povećanju iznosa članarine do odluke Skupštine;
 14. zajedno sa Predsedništvom rukovodi radom Administrativne kancelarije Udruženja;
 15. predlaže isključenje člana iz Udruženja;
 16. odlučuje o saradnji sa drugim udruženjima i nevladinim organizacijama;
 17. i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za redovno funkcionisanje Udruženja.

Print Email