Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Zakoni i pravilnici

ZAKON O LOGOPEDSKOJ DELATNOSTI

 

 

Logopedska delatnost u Republici Srbiji nije zakonski prepoznata niti regulisana iako se od 1975. godine ovaj kadar obrazuje u okviru ustanova visokog obrazovanja. Teškoće sa kojima se ova profesija susreće su mnogobrojne a među kojima ćemo posebno istaći:

1 . Nemogućnost obavljanja logopedske delatnosti u pravnom okviru ravnopravno kao i profesije poput lekara, socijalnih radnika, psihologa, i dr.;

2 . Zapošljavanje drugih profila (defektologa) na radno mesto logopeda;

3 . Izjednačavanje defektologa i logopeda;

4 . Nepostojanje pripravničkog staža;

5 . Nepostojanje pravnih uslova za obavljanje logopedske delatnosti (minimum logopedske opreme, prostorna opremljenost, zaštita korisnika, odgovornost logopeda);

6 . Usluge logopeda u privatnom sektoru su dodatno oporezivane;

7 . Ekspanzija sive ekonomije;

8 . Nemogućnost zapošljavanja logopeda u državnom obrazovnom sistemu;

 

Prvi predlog Zakona o logopedskoj delatnosi napravljen je 2008.godine i predložen je od strane Udruženja logopeda Srbiji kada je Udruženjem predsedavao dr. sci Dragan Čauševac. Pod istim rukovodstvom Udruženja druga verzija napravljana je 2013. godine po ugledu na predlog Zakona o logopedskoj delatnosti Hrvatskog logopedskog društva. Izmene predloga Zakona i otklanjanje nepravilnosti kroz konačnu reviziju predloga Zakona o logopedskoj delatnosti predala je Srpska logopedska asocijacija 2022.godine.

Ustavna osnova za donošenje Zakona o logopedskoj delatnosti sadržana je u članu 97. Stav 1. tačka 10. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 98/2006), kojim se utvrđuje da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, brige o deci, obrazovanja, kulture i zaštite kulturnih dobara, sporta, javnog informisanja; sistem javnih službi;.

U većini zemalja Evropske unije logopedska delatnost je priznata i zakonodavno uređena na način kojim su uklonjeni nedostaci sa kojima se susrećemo u Srbiji.

Logopedska delatnost u Italiji, Francuskoj, Belgiji, Finskoj, Holandiji, Norveškoj vezana je za ministarstvo nadležno za zdravstvo, u Nemačkoj i Austriji za ministarstvo nadležno za zdravstvo i/ili socijalnu zaštitu, u Mađarskoj i Španiji za različita ministarstva zavisno od mesta obavljanja logopedske delatnosti.

Logopedska delatnost u zakonodavstvu Republike Srbije posredno se javlja u nizu propisa koji uređuju područje zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite.

Zdravlje stanovništva, kako fizičko tako i mentalno zdravlje strateški je cilj uvršćen u mnogim dekleracijama Ujedinjenih nacija (UN) i Svetske zdravstvene organizacije (WHO).  Poremećaji govora i jezika razvojnog doba i poremećaji jezika kod odraslih klasifikovani su u dokumentu Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Logopedi kao eksperti za komunikacijske poremećaje (poremećaji glasa, govora, jezika, auditivnog procesiranja, poremećaja pijenja, žvakanja i gutanja  mogu i moraju  da ponude najviše što se može da bi se proklamovani globalni i nacionalni cilj ostvario. Da bi logopedska struka mogla da mobiliše sve svoje mogućnosti na najdelotvorniji način, a uz maksimalnu zaštitu populacije kojoj je njihova zaštita potrebna i korisna, pružanjem dostupne i visokokvalitetne usluge, njeno delovanje treba da se temelji na pravilima koja su zakonski uređena.  Usvajanje  zakona o logopedskoj delatnosti bi to omogućilo.

Zakon o logopedskoj delatnosti regulisao bi u najvećoj meri pitanja kao što su:

- opšti i posebni uslovi za obavljanje logopedske delatnosti

-  nivo potrebnog obrazovanja;  standardi opreme za profesionalni rad, prostor za obavljanje delatnosti;

- sprovođenja nadzora nad radom logopeda – pripravnika i kontrole kvaliteta pruženih logopedskih usluga,

- uređuju se uslovi za celoživotnim stručnim obrazovanjem i obnavljanjem odobrenja za samostalan rad;

- osnivanje Srpske logopedske komore kao nezavisne strukovne organizacije sa svojstvom pravnog lica i javnim ovlašćenjima.

Donošenjem Zakona uredili bi se sadržaj i način delovanja, standard obrazovanja, uslovi za obavljanje logopedske delatnosti, dužnosti, stručni nadzor nad radom mastera logopedije i diplomiranih logopeda, i stručni nadzor nad sprovođenjem logopedske delatnosti u Republici Srbiji kao delatnosti od javnog interesa za Republiku Srbiju.

 

POGLEDAJTE PREDLOG NACRTA ZAKONA O LOGOPEDSKOJ DELATNOSTI - PDF


PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

("Sl. glasnik RS", br. 53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020, 24/2020, 152/2020 i 10/2021)

Oblast: SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

- diplomirani logoped (Dipl. logop), master logoped (Mast. logop), doktor nauka - logopedija (Dr.)


UREDBA O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018)

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:

 Naziv radnog mesta  LOGOPED
 Opšti / tipični opis posla  

- obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja;

- primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;

- sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

- sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana.

 Stručna sprema / obrazovanje  

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo  -stručni ispit, u skladu sa zakonom

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

 

 Naziv radnog mesta  LOGOPED
 Opšti / tipični opis posla  

- obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja;

- primenjuje specifične metode tretmana u procesu habilitacije i rehabilitacije osoba sa poremećajem govornih i jezičkih poremećaja;

- sačinjava planove i programe tretmana, kao i izveštaj o radu;

- sarađuje sa doktorima medicine i drugim zdravstvenim saradnicima po pitanja tretmana.

 Stručna sprema / obrazovanje  

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo  -stručni ispit, u skladu sa zakonom

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI - STRUČNI SARADNIK - LOGOPED

 

 
 Naziv radnog mesta

 STRUČNI SARADNIK - LOGOPED

Stručni saradnik logoped

Stručni saradnik logoped u posebnim uslovima

 Opšti / tipični opis posla  

- učestvuje u planiranju, programiranju, praćenju i vrednovanju ostvarivanja vaspitnoobrazovnog rada, posebno u segmentima koji se odnose na planove i programe podrške deci i učenicima;

- sprovodi postupke za govorno jezičku procenu, realizuje aktivnosti u domenu prevencije govorno-jezičkih poremećaja, sprovodi logopedsku terapiju govorno-jezičkog razvoja;

- pruža podršku i pomoć vaspitačima i nastavnicima u planiranju, realizaciji i vrednovanju vaspitnoobrazovnog rada, posebno u oblasti komunikacije i govornojezičkog razvoja dece i učenika

- pruža podršku u izradi i razvijanju individualnih obrazovnih planova i sarađuje sa interresornom komisijom u proceni potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i/ili socijalnom podrškom detetu ili učeniku;

- realizuje osnaživanje dece, učenika i roditelja za primenu adekvatnih postupaka, metoda i tehnika u oblasti komunikacije i govorno-jezičkog razvoja dece i učenika;

- ostvaruje savetodavni rad sa roditeljima i starateljima dece / učenika;

- učestvuje u radu timova i organa ustanove;

- vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju;

- sarađuje sa institucijama, lokalnom zajednicom, stručnim i strukovnim organizacijama od značaja za uspešan rad ustanove.

 Stručna sprema / obrazovanje  

Visoko obrazovanje:

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) 

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

 

Posebni uslovi rada

- dozvola za rad (licenca)

 

 

- u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI:

 

 
 Naziv radnog mesta  LOGOPED
 Opšti / tipični opis posla  

 - sačinjava planove i programe rada, kao i izveštaj o radu; - ostvaruje saradnju sa ostalim službama po pitanju tretmana i verbalnog ponašanja korisnika iz svoje grupe; 

- obavlja poslove logopedske dijagnostike i intervencije u slučajevima poremećaja komunikacije (patologije jezika, govora, glasa i sluha) i njihovog tretmana;

 - primenjuje logopedske instrumente u postupku logopedske dijagnostike i socijalno-zaštitinim potrebama korisnika;

 - planira logopedski tretman i rehabilitacioni i habilitacioni postupak, izvršava planirane logopedske terapijske postupke ambulantnih pacijenata;

- daje informacije roditeljima, srodnicima, staraocima i uputnom organu o korisniku iz svoje grupe;

- vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju iz svoje oblasti rada;

- učestvuje u izradi planova zaštite korisnika, kao i druge propisane dokumentacije.

 Stručna sprema / obrazovanje  

Visoko obrazovanje:

- osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;

- osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

 Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo

- licenca za obavljanje poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i propisima donetim na osnovu zakona;

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.


ŠIFARNIK 2018

Z02 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

52 Z035200 Logoped

Z03 SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

52 Z035200 Logoped

PO2 - RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU:

21 Stručni saradnik - logoped

P022101 Stručni saradnik logoped

P022102 Stručni saradnik logoped u posebnim uslovima

P02 RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

16 Р021600 Logoped


ŠIFARNIK ZANIMANJA NOVI

22 Zdravstveni stručnjaci

2263 Stručnjaci za zdravlje na radu

-2266 Audiolozi i logopedi

- - 2266.01 Audiolog

- - 2266.02 Logoped

- - 2266.03 Ortofoničar

- - 2266.04 Fonoped

23 Stručnjaci za obrazovanje i vaspitanje

235 Ostali stručnjaci za obrazovanje

-2352 Stručnjaci i nastavnici za osobe sa smetnjama u razvoju

- - 2352.02 Logopedagog


 

Print Email